អ្នកណាថា នៅសែនសុខពិបាករកបន្ទប់ប្រជំុនៅតាមហាងកាហ្វេ?អ្នកទាំងអស់គ្នាប្រាកដជាដឹងហេីយថា នៅតាមហាងកាហ្វេគឺមានបន្ទប់ប្រជំុ។ ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺ ហាងកាហ្វេទាំងអស់មិនមែនសុទ្ធតែមានបន្ទប់ ប្រជំុ នោះទេ។ ហេតុនេះហេីយទេីបធ្វេីឱយអ្នកទាំងអស់គ្នាពិបាកក្នុងការស្វែងរក។ សម្រាប់ថ្ងៃនេះ ក្រុមការងារ SPAREasia សូមណែនាំហាងកាហ្វេចំនួន៥ នៅម្ដំុសែនសុខដែលមានបន្ទប់ប្រជំុ៖

1. Duck Cafe

ហាងកាហ្វេនេះ ទេីបតែសម្ពោធនៅ ខែសីហានេះឯង។សំខាន់បន្ទប់ ប្រជំុក៏ស្អាត ទទួលបាន អតិថិជន១០នាក់ និង​បញ្ចុះតម្លៃ 5% លើអាហារនិងភេសជ្ជៈនៅពេលកក់តាមរយៈ SPAREasia.com! រងចាំអ្វីទៀត?

Duck Cafe

2. The Jungle Cafe

ចង់បានបន្ទប់ប្រជំុដែលធំទូលាយ ហេីយមានផាសុខភាព សូមអញ្ជេីញមក The Jungle Café Phnom Penh Thmey ។តោះ ហៅគ្នីគ្នាមក ១០នាក់ក៍បាន។

Jungle Cafe

3. S-Cafe Sen Sok

កុំភ្លេចនាំគ្រួសារនិងមនុស្សជាទី ស្រលាញ់ របស់នាក់មកញុាំម្ហូបឆ្ងាញ់ៗ នៅអេស-កាហ្វេណា៎។ S-Café មាន បន្ទប់ប្រជំុ២ ហេីយបន្ទប់ប្រជំុនីមួយៗ ទទួលអតិថិជនបាន១៥នាក់។

S-Café Sen Sok

4. PN Cafe & Restaurant

មិនបាច់ទៅណាឆ្ងាយ នៅជិត AEON 2 នេះឯង។ សំខាន់ មានបន្ទប់ប្រជំុ២ ហេីយបន្ទប់ នីមួយៗអាចទទួល អតិថិជន បាន១៥នាក់។

PN Café & Restaurant

5. Kulen Cafe

ក្ដៅៗ ហ៊ុយៗ ទេីបតែសម្ពោធខែ កញ្ញានេះ។ និយាយពីការដេគ័រវិញគឺ ម៉ាអេម។ បន្ទប់ប្រជំុក៍ធំសំរាប់ អតិថិជន៣០នាក់។

Kulen Cafe

ដេីម្បីដឹងកាន់តែច្បាស់ សូមអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.SPAREasia.com ។ ជាមួយគេហទំព័រ SPAREasia លោកអ្នកអាចស្វែង រកបន្ទប់ប្រជំុជាច្រេីនដែលមានទីតាំងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ។